استخر

در فاصله­ای کمتر از یک کیلومتر، استخری درجه یک همراه با سونا و جکوزی وجود دارد که متعلق به دانشکده کشاورزی

دانشگاه تربیت مدرس بوده که با هماهنگی قبلی و پرداخت هزینه ­های مربوطه، امکان استفاده از آن برای گروه­ها مقدور خواهد بود.

Estakhr