درمانگاه

در فاصله­ای کمتر از یک کیلومتر، درمانگاهی شبانه روزی متعلق به شهرداری منطقه ۲۲ تهران، آماده ارائه خدمات می­ باشد.

Darmangah