زمین فوتبال چمن مصنوعی

::

در مجاورت این هتل زمین چمن مصنوعی وجود دارد که تیم­های ورزشی با هماهنگی قبلی و پرداخت هزینه­ های مربوطه، می­توانند برای اردوهای خود از آن استفاده نمایند.

chaman